INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ ZA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1491/ zgodnie z art. 32c pkt.2
Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
  • CS 2100 - dwa aparaty rtg stomatologiczne wewnatrzustne z radiowizjografią
    Zezwolenie MWIS nr 2/127/2018 z dnia 3.07.2018r.

    PAPAYA Plus – aparat rtg stomatologiczny pantomograficzny z cefalografią
    Zezwolenie MWIS nr 2/127/2018 z dnia 3.07.2018r.

  • uruchamianiu pracowni RTG
  • Decyzją MWIS nr 2/127/2018 z dnia 03.07.2018r.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych
- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2021r. do 30.12.2021r.) zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła: 0,4 mSv na osobę
Jednostka ma wykonane pomiary dozymetryczne skuteczności osłon stałych, dawka za osłonami ˂0,5mSv/ rok

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności: 1mSv/rok.

UWAGA:
• Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.