Dane osobowe

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne SUPERMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Królowej Jadwigi 148a/1a, 30-212 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000715371, posiadająca NIP: 6772430844, REGON: 36931645000000 (dalej jako „Centrum Medyczne SUPERMED”).

2. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym mogą kontaktować się Państwo we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Centrum Medycznym Supermed. Informacje mogą Państwo uzyskać pisząc pod adres e-mail: daneosobowe@cm-supermed.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: +48 664 482 105

3. Centrum Medyczne SUPERMED, jako podmiot leczniczy, przetwarza Pani/Pana dane na potrzeby zapewnienia Pani/Panu opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Należy przez to rozumieć przetwarzanie danych w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) w celu ustalenia tożsamości Pacjenta przed udzieleniem mu świadczenia zdrowotnego: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318; dalej jako: „Ustawa o prawach pacjenta”) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz 2069, dalej jako: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia”);

b) w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej: Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia;

c) w celu odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Pacjenta w których upoważnia on inne osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie swojego zdrowia (co stanowi realizację praw pacjenta): Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia;

d) w celu zapewnienia kontaktu z Pacjentem, aby umożliwić informowanie go o zarezerwowaniu, potwierdzeniu lub odwołaniu wizyty lekarskiej lub innego świadczenia zdrowotnego oferowanego przez Centrum Medyczne SUPERMED, a także innych sprawach związanych ze świadczeniami lub wynikami badań lekarskich: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;

e) w celu zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora danych działalności gospodarczej: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;

f) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089);

g) w celu komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Centrum Medycznego SUPERMED, w szczególności informacji o nowych towarach i usługach, akcjach promocyjnych oraz wysyłania artykułów o treści prozdrowotnej: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 poz. 1800); w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 poz. 1204);

h) w celach marketingowych, poprzez analizę i wiązanie ze sobą pozyskanych informacji o Pacjencie, aby dostosować komunikację marketingową do potrzeb Pacjenta: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie Pani/Pana danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

a) podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym SUPERMED w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;

b) dostawcom rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie przez Centrum Medyczne SUPERMED świadczeń zdrowotnych – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu diagnostycznego, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe;

c) dostawcom usług prawnych i doradczych, w szczególności kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Administrator przechowuje Pani/Pana dane przez następujące okresy:

a) w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 3 lit. a, b, c,– przez prawnie wymagany okres przechowywania dokumentacji medycznej (co do zasady 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu);

b) w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 3 lit. d, e – przez prawnie określony okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej;

c) w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 3 lit. f – przez prawnie wymagany okres przechowywania ksiąg rachunkowych, tj. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane;

d) w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 3 lit. g i h – do momentu cofnięcia przez Panią/Pana swojej zgody na przetwarzanie danych

8. Po upływie okresów, o których mowa w pkt. 7, Pani/Pana dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

9. W odniesieniu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

e) przenoszenia danych do innego administratora danych.

10. Może Pani/Pan skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 9, kontaktując się z Centrum Medycznym SUPERMED poprzez infolinię, adres mailowy, lub osobiście, w siedzibie firmy.

11. Prawa, o których mowa w pkt. 9., podlegają odpowiednim ograniczeniom w stosunku do danych, których obowiązek gromadzenia i przechowywania przez administratora wynika z przepisów prawa.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez administratora swoich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000);

13. W celach przetwarzania danych, o których mowa w pkt. 3 lit. a-c oraz f, obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa. W celach, o których mowa w pkt. 3 lit. d, e podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne do realizacji umowy o udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz dochodzenia roszczeń administratora. Niepodanie tych danych uniemożliwi Centrum Medycznemu SUPERMED udzielania na Pani/Pana rzecz świadczeń zdrowotnych. Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w pk. 3 lit.g, h nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.