INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ ZA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO


Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

CS 2100 – dwa aparaty rtg stomatologiczne wewnatrzustne z radiowizjografią
Zezwolenie MWIS nr 2/127/2018 z dnia 3.07.2018 r.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych
– w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022r. do 30.12.2022r.) zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła: 0,4 mSv na osobę
Jednostka ma wykonane pomiary dozymetryczne skuteczności zastosowanych osłon stałych. Dawka równoważna za osłonami jest na poziomie ˂0,1mSv/ rok

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności: 1mSv/rok.

UWAGA:
• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego wykonywana w 2022 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.